ผู้บริจาคหนังสือ

รายชื่อผู้บริจาคหนังสือ

ประจำเดือนมกราคม2562

1.คุณมะลีเปง  หะสะเมาะ

   จำนวน 12 เล่ม

2.คุณไมตรี   สุขเกษม

  จำนวน 42 เล่ม 

3.คุณชัยยันต์     บัวชัย

  จำนวน 20 เล่ม

4.คุณทสมา  กลทวี

   จำนวน 1 เล่ม

5.คุณผานิตย์  เกตดำ

  จำนวน 20 เล่ม

6.Mr.DENNIS LIEU( เดนส์ นิวส์)

  จำนวน 3เล่ม

7.คุณอิมรอน   เจ๊ะเละ

   จำนวน 41 เล่ม

8.คุณสาธิต    สิทธิกรวณิช

  จำนวน 5 เล่ม

9.คุณศศิชล   ศรีสุวรรณ

   จำนวน 50 เล่ม

10.คุณอัครพงษ์   เกียตริก้องชยิน

     จำนวน 1 เล่ม

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved