ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมนิทานพัฒนา EF ให้ลูกน้อย

ผู้เข้าชม : 284 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 31/08/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 31/08/2562
สถานที่ : ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

การอ่านเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการส่งเสริม EF ในเด็ก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา อุทยานการเรียนรู้ยะลาได้จัดอบรมนิทานพัฒนา EF ให้ลูกน้อย (ครอบครัวอัจฉริยะ...ด้วยการอ่าน รุ่นที่ 12) โดยได้รับความสนใจจาก นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครูระดับปฐมวัยรวมถึงผู้ปกครอง เข้ามาร่วมกันอบรมเป็นจำนวนมาก  

การอบรมในวันนี้นั้น ทางอุทยานการเรียนรู้ยะลาได้เชิญผศ.ดร.จิราภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นวิทยากรบรรยายให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ EF ไว้ว่า  EF ( Executive Functions) คือ กระบวนการทางความคิดในส่วน "สมองส่วนหน้า" ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก การกระทำ เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่าง ๆ โดยมีแก่นสำคัญ 3 หลัก คือ

1. Inhibitory Control  คือ การหยุดได้ หมายถึง  ถ้าเราอยากจะทำอะไรตามอารมณ์ออกไปทันที เราสามารถหยุดมันไว้ด้วยตัวเองได้ ไม่ใช่คนอื่นสั่งให้หยุด

2. Cognitive Flexibility คือ การยืดหยุ่นความคิด และสามารถเปลี่ยนความคิดได้เพื่อไปทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแทน

3. Working Memory  คือ ความจำขณะทำงาน การคิดแก้ปัญหา การเรียบเรียงความคิด จัดอันดับความคิด

รวมไปถึงการเลือกนิทานเพื่อพัฒนาทักษะ EF ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ทักษะความจำเพื่อใช้งาน ทักษะการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง ทักษะการยืดหยุ่นความคิด ทักษะการใส่ใจจดจ่อ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการประเมินตัวเอง ทักษะการริเริ่มและลงมือทำ ทักษะการวางแผนและจัดระบบดำเนินการ และทักษะการมุ่งเป้าหมาย

ทั้งนี้วิทยากรยังให้ผู้เข้าร่วมการอบรมจัดกลุ่ม Work Shop ช่วยกันคิด พัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของนิทานนั้นๆ  เพื่อให้เด็กๆฝึกจินตนาการและการคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังทำให้เด็กๆ มีความสนใจในการอ่านเพิ่มมากขึ้น

 

 

เขียนโดย

นูรมา อัลฟาตะห์

2-10-2562Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved