ประมวลภาพกิจกรรม

การประกวดร้องเพลงหมู่ประสานเสียง เพลงชาติและเพลงสดุดีจอมราชา

ผู้เข้าชม : 283 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 19/12/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 19/12/2562
สถานที่ : ลานสานฝัน TKpark Yala

 

ประกวดร้องเพลงประสานเสียง เพลงชาติและเพลงสดุดีจอมราชา

ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจึงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

        เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 อุทยานการเรียนรู้ยะลาได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงหมู่ประสานเสียง เพลงชาติและเพลงสดุดีจอมราชา โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) แบ่งการแข่งขันออกเป็นทีม ทีมละ 5 คน ไม่จำกัดเพศและสามารถคละชั้นได้แต่ต้องศึกษาในโรงเรียนเดียวกัน ทั้งนี้หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ทีม การประกวดร้องเพลงหมู่ประสานเสียงในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม ซึ่งมาจากเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะต้องร้องเพลงทั้งหมด 2 เพลง ได้แก่ เพลงชาติและเพลงสดุดีจอมราชาบทเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยแต่ละทีมสามารถเลือกรูปแบบการร้องเพลงได้ดังนี้ คือ

   1. แบบโฮโมโฟนิค เท็กซ์เจอร์ (Homophonic Texture) คือ การร้องนำเสียงเดียว โดยมีเสียงอื่นๆ ประสานตาม โดยคนร้องนำจะสลับกันไป

   2. แบบโพลีโฟนิค เท็กซ์เจอร์ (Polyphonic Texture) หรือแบบราว (Round) คือ การขับร้องเพลง ทำนองเดียว แต่เริ่มต้นไม่พร้อมกัน และจบไม่พร้อมกัน

   3. แบบโมโนโฟนิค เท็กซ์เจอร์(Monophonic Texture) คือ การร้องเพลงทำนองเดียวพร้อมกันจนจบเพลงเช่นนักเรียนร้องเพลงชาติไทย

         การแข่งขันประกวดร้องเพลงหมู่ประสานเสียงในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอุดมพันธ์ มณีรัตน์ คุณสมพงษ์ พรหมสว่าง และคุณโกศล ชูดวง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี

         สำหรับผลการแข่งขันประกวดร้องเพลงหมู่ประสานเสียงมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอนุบาลยะลาคอรัส จากโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมนิบงชนูปถัมภ์ จากโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ได้รับทุนการศึกษา 4000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีมอนุบาลยะลา2 จากโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับทุนการศึกษา 3000 บาทและรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมโรงเรียนสาธิต YRU2 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และทีมท.1 นักรบเรือนจำแบนด์ จากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเตง ได้รับทุนการศึกษา 1500 บาท

       อุทยานการเรียนรู้ยะลาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้น้อง ๆ มีความกล้าแสดงออก รู้จักการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความจงรักภักดี การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักในชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

 

เขียนโดย
TKpark Yala
ธันวาคม 2562Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved