ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ Music Band : Move than music

ผู้เข้าชม : 300 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 01/02/2563
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 02/03/2563
สถานที่ : ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

 “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” ประโยคนี้เชื่อว่า

หลายท่านคงเคยได้ยินมาแล้ว เพียงแต่จะมีใครที่รู้ถึงความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของดนตรีนี้ว่า สามารถช่วยกระตุ้นและพัฒนาสมองของเด็ก ๆ ให้พร้อมเปิดรับการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

อุทยานการเรียนรู้ยะลา เล็งเห็นถึงประโยชน์สำคัญของดนตรีที่ช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆได้เป็นอย่างดี จึงได้เปิดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต อบรมเชิงปฏิบัติการ Music Band : Move than music เพื่อให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรีและสามารถอ่านเขียนโน้ตดนตรี รู้จังหวะดนตรี สามารถฟังเสียงและร้องตัวโน้ตดนตรีได้ถูกต้อง ปลูกฝังและเปิดโอกาสให้เยาวชนรักดนตรี ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการเล่นดนตรีอย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากลอย่างเต็มศักยภาพ และห่างไกลยาเสพติด

เมื่อเวลา 09.00-15.00 น. ในวันที่ 1และ2 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานการเรียนรู้ยะลา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Music Band : Move than music โดยมีน้องๆ นักเรียน นักดนตรีที่มีวงดนตรี อายุ 10-25 ปี เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน การอบรมจะมีขึ้น2 วันด้วยกัน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากความรู้ความสามารถในด้านการสอนดนตรีและเป็นนักดนตรีมืออาชีพ 5 ท่าน ด้วยกัน ประกอบด้วย อาจารย์ศุภฤกษ์ หงอสกุล ครูสอนดนตรีโรงเรียนอนุบาลยะลาและนักดนตรีมืออาชีพ ,อาจารย์ชัชวาลย์ ไชยม่อม ครูสอนดนตรีโรงเรียนอนุบาลยะลาและนักดนตรีมืออาชีพ ,นายอภิรเดช  พยาบาล นักดนตรีมืออาชีพ (สอนกลอง) ,นายเจษฎา  เลื่อนจันทร์ นักดนตรีมืออาชีพ (สอนกีต้าเบส) และนายกัดดาฟี เอียดหัด นักดนตรีมืออาชีพ (สอนร้องเพลงและกีต้า)

โดยการอบรมในวันแรก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มการอบรมตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ หัวข้อการอบรม (ภาคทฤษฎี) มีดังนี้ รูปร่างของโน้ต และการกระจายค่าของโน้ต ,Time Signature (เครื่องหมายกำหนดจังหวะ) ,Key Singnature(เครื่องหมายกำหนดบันไดเสียง) ,Relative Key

,Enharmonic ,Scale ,Major ,Natural minor ,Harmonic minor ,Melodic minor ,Chord & Chord Progression

,การแกะเพลง ,การ Move Do พร้อมทั้งการแสดงโชว์จากวิทยากร

            ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาเดียวกัน ได้มีการทบทวนบทเรียนพร้อมทั้งภาคปฏิบัติ โดยให้ผู้เข้าอบรม Impovise เพลงเอง และเล่าประสบการณ์ รวมถึงข้อแนะนำต่างๆที่เกี่ยวกับดนตรี เว็บไซต์ทางดนตรี แอพพลิเคชั่นทางดนตรีที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้

            อย่างไรก็ตาม การอบรมในครั้งนี้ทางอุทยานการเรียนรู้ยะลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับประโยชน์และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกวดแข่งขันและใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ต่อไป

Aj miracle Junไฟล์แนบ : 040320_162457.docx


Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved