Recommended Book

ย้อนกลับ

วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์


ผู้แต่ง เสาวณิต จุลวงศ์
เลขหมู่ 808.91 .ส67
ประจำเดือน เมษายน ปี 2562

         แสดงให้เห็นการศึกษาวรรณคดีในแนวทางต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการนำทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาวรรณคดี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหนทางหนึ่งที่จะทำให้เห็นการนำทฤษฎีมาใช้ คือการแสดงตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีในการศึกษาวรรณคดี จึงได้รวบรวมบทความด้านวรรณคดีศึกษาส่วนหนึ่งที่เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในที่ต่าง ๆ มาสังเคราะห์ เปิดเผยให้เห็นแนวทาง (approach) ที่ใช้ในการศึกษาวรรณคดี


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved