ผู้บริจาคหนังสือ

รายชื่อผู้บริจาคหนังสือ

ประจำเดือนพฤศจิกายน2561

1.คุณ มะลีเปง   หะสาเมาะ

   จำนวน 16 เล่ม

2.สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

  จำนวน 4 เล่ม 

3.นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

  จำนวน 6 เล่ม

4.คุณสิริกร    สยามนิกร

   จำนวน 30 เล่ม

5.คุณจินดา   เหมมณี

  จำนวน 11 เล่ม

6.คุณธิติวัฒน์    ดอเลาะ

  จำนวน 34 เล่ม

7.คุณสมพล และคุณสายพิณ วงศ์วิวัฒน์

   จำนวน 10 เล่ม

8.คุณทสมา   กุลทวี

  จำนวน 1 เล่ม

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved