ผู้บริจาคหนังสือ

ประจำเดือนมีนาคม 2563

1.คุณมะลีเปง   หะสาเมาะ | จำนวน 09 เล่ม

2.คุณจรินทร์ ลิมปโชติ | จำนวน 60 เล่ม 

3.คุณสุริยา   สมถวนิช | จำนวน 03 เล่ม

4. สถาบันอุทยานการเรียนรู้(สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

   | จำนวน 7 เล่ม

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved