ผู้บริจาคหนังสือ

รายชื่อผู้บริจาคหนังสือ

ประจำเดือนพฤศจิกายน2562

1.คุณพรฐิตา    สุยสุทธิ์

   จำนวน 69 เล่ม

2.การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง

  จำนวน 4 เล่ม 

3.Perbedanan Perpustakaan Awam Kelantan

  จำนวน 1,090 เล่ม

4.คุณสุนันทา  สพโชค

  จำนวน 80 เล่ม

5.คุณมะลีเปง    หะสาเมาะ

  จำนวน 3 เล่ม

6.คุณมูนีเราะห์    ดอเลาะ

  จำนวน 17 เล่ม

7.คุณชูศักดิ์    ลีฬหาวงศ์

   จำนวน 22 เล่ม

8.พ.ญ.  ชาลิสา ลีฬหาวงศ์

   จำนวน 20 เล่ม

9.คุณอุทัย       ทองจูด

  จำนวน 70 เล่ม

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved