ผู้บริจาคหนังสือ

รายชื่อผู้บริจาคหนังสือ

ประจำเดือนพฤษภาคม2562

1.คุณจรินทร์   ลิมปโชติ

   จำนวน 10 เล่ม

2.คุณอภิชญา   ลีฬหาวงศ์

  จำนวน 20 เล่ม 

3.คุณมะลีเปง   หะสาเมาะ

  จำนวน 13 เล่ม

4.คุณพรรณราย  คงประเทศ

   จำนวน 30 เล่ม

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved