ผู้บริจาคหนังสือ

รายชื่อผู้บริจาคหนังสือ

ประจำเดือนมีนาคม2562

1.คุณนินัสรา   มะกาเจ

   จำนวน 6 เล่ม

2.คุณทสมา   กลทวี

  จำนวน 6 เล่ม 

3.คุณอารีฟ     มูน๊ะ

  จำนวน 2 เล่ม

4.คุณววรณี     เสือสิงห์

   จำนวน 260 เล่ม

5.คุณอามีน    เจ๊ะโด

  จำนวน 14 เล่ม

6.คุณเถลิงเกียรติ  ยิ่งเจริญสมสุข

  จำนวน 10 เล่ม

7.คุณวิจิตร อิสสระ

   จำนวน 19 เล่ม

8.คุณอนุศักดิ์ เจริญภาค

    จำนวน 3 เล่ม

9.ดร. ภวัฒน์    วิฑูรปกรณ์

   จำนวน 4 เล่ม

10. คุณมะลีเปง   หะสาเมาะ

   จำนวน 13 เล่ม

11.คุณพรชัย   อาชาวงศ์

    จำนวน 17 เล่ม

12.กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

     จำนวน 2 เล่ม

13.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

     จำนวน 25 เล่ม

14.คุณ นันทณัช  ลีฬหาวงศ์

     จำนวน 10เล่ม

15.น.พ. ชูเกียรติ  ลีฬหาวงศ์

     จำนวน 1 เล่ม

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved