ผู้บริจาคหนังสือ

รายชื่อผู้บริจาคหนังสือ

ประจำเดือนมกราคม 2563

1.คุณทสมา  กุลทวี

   จำนวน 13 เล่ม

2.คุณทรงธรรม์  ทองปาน

  จำนวน 100 เล่ม 

3.คุณศศิชล   ศรีสุวรรณ

  จำนวน 110 เล่ม

4.คุณมะลีเปง   หะสาเมาะ

  จำนวน 11 เล่ม

5.คุณมะลีเปง    หะสาเมาะ

  จำนวน 24 เล่ม

6.คุณภูมิ   มะแน็ง

  จำนวน 25 เล่ม

7.คุณอัครพงษ์   เกียรติก้องชยิน

   จำนวน 36 เล่ม

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved