ผู้บริจาคหนังสือ

รายชื่อผู้บริจาคหนังสือ

ประจำเดือนกันยายน2562

1.คุณมะลีเปง     หะสาเมาะ

   จำนวน 12 เล่ม

2.คุณบุญพริ้ง    จรรยพรพงศ์

  จำนวน 06 เล่ม 

3.บริษัทซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) 

  จำนวน 03 เล่ม

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved