ผู้บริจาคหนังสือ

รายชื่อผู้บริจาคหนังสือ

ประจำเดือนกรกฎาคม2562

1.คุณเพ็ญพิศ  บุญล้อง

   จำนวน 20 เล่ม

2.คุณธีรา   ลื้อขาย

  จำนวน 2 เล่ม 

3.คุณทสมา   กลทวี

  จำนวน 3 เล่ม

4.คุณวาสนา   บดีไพศาลกุล

   จำนวน 20 เล่ม

5.คุณมะลีเปง   หะสาเมาะ

   จำนวน 4 เล่ม

6.สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   จำนวน 10 เล่ม

7.คุณอมิตา   อริยอัชฌา

   จำนวน 8 เล่ม

8. พ.ญ.  ชาลิสา ลีฬหาวงศ์

   จำนวน 20 เล่ม

9. คุณโซเฟีย    ยีปาโล๊ะ

   จำนวน 25 เล่ม

10. เด็กหญิงสรณ์สิริ     อำนวยพานิช

   จำนวน 3 เล่ม

11. เด็กหญิงณามล     คีรีเสถียร

    จำนวน 13 เล่ม

12. เด็กหญิงณัฐกฤตา    เพ็ชรมี

    จำนวน  5 เล่ม

13เด็กชายพลรร    พังสุบรรณ

    จำนวน 3 เล่ม

14. เด็กชายธีรภัทร    เพชรเต็ม

   จำนวน 15 เล่ม

15. เด็กชายธนภัทร     แก้วเหมือน

   จำนวน 3 เล่ม

16. เด็กหญิงอริศรา    พุทธรักษา

   จำนวน 3 เล่ม

17.เด็กหญิงมินตรา    มีเพียร

    จำนวน 3 เล่ม

18. เด็กหญิงครองขวัญ    พิสุทธิ์ธนวัฒน์

    จำนวน 15 เล่ม

19. เด็กหญิงกวิศรา     จันทร์ขุน

    จำนวน 3 เล่ม

20. เด็กหญิงจิพัฑฒิดา    เย็นศิริกุล

    จำนวน 3 เล่ม

21.เด็กชายเตชัช  ชมนมมณี

     จำนวน 5 เล่ม

22.เด็กหญิงสุวภัทร   ตรีรัตนาภรณ์

    จำนวน 4 เล่ม

23.เด็กชายชามิล    มูซอ

    จำนวน 1 เล่ม

24.เด็กชายพิพรรธ     ทองขาว

    จำนวน 3 เล่ม

25. เด็กชายสันติภูมิ    ทองนุ้ย

   จำนวน 4 เล่ม

26เด็กหญิงมฆวัน    หนูนาค

   จำนวน 2 เล่ม

27.เด็กหญิงศศิชล    พังสุบรรณ

   จำนวน 3 เล่ม

28.เด็กหญิงพิชชาพร   จินดาพล

   จำนวน 3 เล่ม

29.เด็กหญิงปทิตตา    จันทคุตโต

    จำนวน 3 เล่ม

30.ด็กหญิงวิชญาพร     สุวรรณสงเคราะห์

   จำนวน 4 เล่ม

31.เด็กชายฐิติพันธ์    ชัยรัตนมโนกร

   จำนวน 3 เล่ม

32.เด็กหญิงรมิตา   คูนิอาจ

    จำนวน 3 เล่ม

33.เด็กหญิงสวิชญา    รัตนธนาสกุล

    จำนวน 5 เล่ม

34.เด็กชายชยพล    เข็มทอง

   จำนวน 3 เล่ม

35.เด็กหญิงปริยากร    ภู่วิจิตร

   จำนวน 3 เล่ม

36.เด็กหญิงอนามิกา    ว่องประเสริฐกุล

    จำนวน 4 เล่ม

37. เด็กหญิงณฐภัทร     ทองบุ

   จำนวน 3 เล่ม

38. เด็กชายจรุวิทย์   รัตนไชยศรี

   จำนวน 3 เล่ม

39.เด็กหญิงรัญมน     สังข์กล่อม

   จำนวน 4 เล่ม

40.เด็กหญิงภัทราวดี     นามวงศ์

   จำนวน 3 เล่ม

41.เด็กหญิงณัจฉรียา    คงฤทธิ์

   จำนวน 4 เล่ม

42.เด็กหญิงดีนี่     ซิดดีกี๋

   จำนวน 3 เล่ม

43.เด็กหญิงณัชชา    กาญจนารักษ์  

   จำนวน 4 เล่ม

44.เด็กชายพงศพล  เหลืองภัทรวงศ์  

   จำนวน 3 เล่ม

45.เด็กชายตัยมันน์    สาแล๊ะ

   จำนวน 19 เล่ม

46.เด็กชายจิรเมธ    จันทร์หนู

   จำนวน 2 เล่ม

47.เด็กชายฟาฎิล   ดินอะ

   จำนวน 3 เล่ม

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved