ตามติดกิจกรรม

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ “อ่านได้บุญ”

ผู้เข้าชม : 122 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 18/07/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 18/07/2562
สถานที่ : ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

 

การสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยสรภัญญะของชาวพุทธ ซึ่งเป็นบทบัญญัติของศาสนา ที่กำหนดแนวทางการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนอันดีงามทางศาสนา เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความดีงามสู่สังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา จารีตประเพณีท้องถิ่น


#รายละเอียดการสมัคร

- รับสมัครน้องๆ เยาวชนระดับประถมศึกษา

- ประกวดเป็นทีมๆ ละ 5 คน (ทีมชายล้วน / ทีมหญิงล้วน / ทีมผสม)

- 1 โรงเรียนสามารถส่งได้หลายทีม

- ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับที่กำหนดของสถานศึกษานั้น ๆ

- ใช้บทสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยสรภัญญะ ทำนองสรภัญญะ

- แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อยตามระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ

- อบรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. (พร้อมชี้แจงเกณฑ์การประกวด) ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ยะลา

- ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียน จับฉลากและชี้แจงการประกวดเวลา 09.00-10.00 น.)


** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561


#เกณฑ์การตัดสิน

- ความถูกต้องของอักขระ 20 คะแนน

- ความถูกต้องของจังหวะ 20 คะแนน

- ความถูกต้องของทำนอง 20 คะแนน

- ความไพเราะของน้ำเสียง 20 คะแนน

- มารยาทและท่าทาง 10 คะแนน

- ความพร้อมเพรียงโดยรวม 10 คะแนน รวม 100 คะแนน


#รางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


#บทสวดที่ใช้ในการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย #ทำนองสรภัญญะ

1. บทนมัสการพระรัตนตรัย ทำนองสวดนำ (อะระหัง สัมมา สัมพุทโธฯ)

2. บทสวดนมัสการ ทำนองสังโยค (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต ฯลฯ)

3. บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาบาลี (อิติปิ โส ภะคะวา ฯลฯ) ทำนองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดพระพุทธคุณ ภาษาไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) ทำนองสรภัญญะ

4. บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ฯลฯ) ทำนองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดพระธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร ฯลฯ) ทำนองสรภัญญะ

5. บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปะฏิปันโน ภะคะวาโต ฯลฯ) ทำนองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดพระสังฆคุณ ภาษาไทย (สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ) ทำนองสรภัญญะ

6. บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาบาลี (พาหุง สะหัส สะ....ฯลฯ) ทำนองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ฯลฯ) ทำนองสรภัญญะ


*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 081-7388593 E-mail: tkparkyala@gmail.com หรือที่อุทยานการเรียนรู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-682797

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved