ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมประกวดหนูน้อยนักเล่า ตอน นิทานสนุก สุขได้เล่า

ผู้เข้าชม : 238 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 22/01/2563
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 22/01/2563
สถานที่ : ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ยะลา

          

          จากความคิดจินตนามาสู่ฝัน เฝ้าพากเพียรเรียนถ้อยร้อยอักษร หลายเรื่องราวผ่านเห็นเช่นละคร แต่ละตอนซ่อนนัยให้คนชม ปรารถนาเพียงฝึกสำนึกรู้ เพื่อเชิดชูภาษาพาสุขสม เป็นเรื่องราวพราวพร้อยร้อยคำชม ค่านิยมบ่มเพาะเสนาะจินต์

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 อุทยานการเรียนรู้ยะลาได้จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนักเล่า ตอน นิทานสนุก สุขได้เล่า กิจกรรมแข่งขันเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  โดยเกณฑ์การแข่งขันเล่านิทานในครั้งนี้เป็นประเภทเดี่ยว มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 23 คน แบ่งเป็นสองช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 4 – 6 ปี และช่วงอายุ 7 – 9 ปี นิทานที่น้อง ๆ นำมาแข่งขันต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที ทั้งนี้น้อง ๆ และครูผู้คุมในแต่ละทีมได้เตรียมฉากอุปกรณ์ประกอบสื่อต่าง ๆ อย่างสวยงาม

          บรรยากาศในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน น้อง ๆ ได้แสดงศักยภาพและความมั่นใจของตัวเองอย่างเต็มที่ ภาย ในงานจึงเต็มไปด้วยความน่ารักของน้อง ๆ นักเล่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ และระหว่างการแข่งขันได้มีการแสดงพิเศษจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาร่วมแสดงนิทานเรื่อง : วัวสี่สีและแม่เต่าขี้ลืม

          การประกวดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ ก่อเกียรติยากุล คณะกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้ยะลา คุณธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  คุณนูรีดา จะปะกียา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คุณนิอามีเน๊าะห์ อิสาเฮาะ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) และคุณรตี ยะสารี ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 4 มาเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวด ซึ่งทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ทางด้านทักษะการเล่านิทาน

ผลการแข่งขันกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนักเล่ามีดังนี้

การแข่งขันในช่วงอายุ 4-6 ปี

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงปวริศา แก้วแกมพุฒ โรงเรียนรัชตะวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงมูเนาวาเราะห์ หลงแดวา โรงเรียนรัชตะวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายถิริวิทย์ ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้รับทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายพงษ์ธีร์ พงษ์ธีรวัฒน์ โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ และเด็กหญิงรุสนา เซะบิง โรงเรียนวัดลำใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การแข่งขันในช่วงอายุ 7-9 ปี

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นูรลีน ดายะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนการศึกษา 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สังข์เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงวาฟา ยูนุ๊ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์  ได้รับทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงนูรฮีดายาตี ดาลอ โรงเรียนศานติธรรม  และเด็กชายเฟาวาซ มะแซ โรงเรียนพัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต)  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

          อุทานการเรียนรู้ยะลาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความกล้าแสดงออก รักการอ่านหนังสือ และใฝ่รู้ ทั้งนี้น้อง ๆ ที่สนใจและรักการเล่านิทานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลานละเล่น ตอน บ้านนิทาน ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

 


เขียนโดย
Violetter ICTM
มกราคม 2563 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved