0 1
carousel bootstrap by WOWSlider.com v7.9

ตามติดกิจกรรม
+
Recommended Book
+
Event Schedule
+
Event Photo
+
Learn
+
New Arrivals
+
Most Popular
+
Magazine Hit
+
สุดยอดนักอ่าน
.

 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

1. ซัลมีย์  เจ๊ะมะสาแล

2. แวนุรฮาวาตี  แวหามะ

3 .อามีเน๊าะ  สะอิ

4. กนกวรรณ  สุวรรณโณ

5. อัฟร่า  เย็ง

ผู้บริจาคหนังสือ
.

รายชื่อผู้บริจาคหนังสือ

ประจำเดือนพฤศจิกายน2561

1.คุณ มะลีเปง   หะสาเมาะ

   จำนวน 16 เล่ม

2.สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

  จำนวน 4 เล่ม 

3.นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

  จำนวน 6 เล่ม

4.คุณสิริกร    สยามนิกร

   จำนวน 30 เล่ม

5.คุณจินดา   เหมมณี

  จำนวน 11 เล่ม

6.คุณธิติวัฒน์    ดอเลาะ

  จำนวน 34 เล่ม

7.คุณสมพล และคุณสายพิณ วงศ์วิวัฒน์

   จำนวน 10 เล่ม

8.คุณทสมา   กุลทวี

  จำนวน 1 เล่ม

 

 

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved