ความเป็นมา
ผู้เข้าชม : 2086

TK park: หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ Thailand Knowledge Park (TK park)
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของ "สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้" (องค์การมหาชน) หรือ Office of Knowledge Management and Development (OKMD) ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีภารกิจหลักด้านการรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีอุปนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด
OKMD Logo
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.)
จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี บนพื้นฐานการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการสนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการกระจายโอกาสเรียนรู้ และการจัดการทุนทางปัญญาให้กับสังคมไทย เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ อันเป็นการศึกษาที่ไม่มีที่สิ้นสุด
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ OKMD: www.okmd.or.th
ปัจจุบันมีหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จำนวน 3 แห่ง
TK Park Logo
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคต โดยเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นศูนย์ข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึง และสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต
TCDC Logo
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคต โดยเน้นการปลูกฝัง และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายความรู้ และเป็นศูนย์ข้อมูลสาธารณะที่ง่ายในการเข้าถึง และสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ TCDC:www. tcdc.or.th
สพร.
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2551 เพื่อทำหน้าที่บูรณาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้สาขาต่างๆ ผ่านสื่อนิทรรศการซึ่งสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมใหม่ในการเรียนรู้ เล่าเรื่องราวรอบด้านของชนชาติ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจไทยในรูปแบบมีชีวิต ที่สามารถจุดประกายความอยากรู้ การตั้งคำถามและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชม เพื่อเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศโดยรวมต่อไป
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ NDMI:www. ndmi.or.th

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา มือถือ : 081-7388593 , E-mail : tkparkyala@gmail.com
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >> |  facebook page   |  Instagram  |  Youtube 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved