ประมวลภาพกิจกรรม

Herbal Gift ของขวัญจากสมุนไพร

ผู้เข้าชม : 425 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม :
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม :
สถานที่ : ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ได้จัด โครงการ Herbal Gift ของขวัญจากสมุนไพรขึ้นมา เรียนทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น.ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) โดยเปิดรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 30 คน โดยเชิญวิทยากรนายนัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล และนายอัสรี อาแวโซ๊ะ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมเรียน Herbal Gift ของขวัญจากสมุนไพร

โดยการนำสมุนไพรมาแปรรูปและทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุงหอมดับกลิ่น ยาดมสมุนไพร ตลอดจนนำมาตกแต่งทำเป็นของขวัญ ของตกแต่งภายในบ้านอีกด้วย เพื่อให้ได้รู้จักคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพร สอนวิธีการแปรรูปจากสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเป็นการสร้างโอกาส สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปต่อยอดในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต ตลอดจนเกิดการเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคม และมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนโดย

ซุลกีฟลี บูงาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved