ประมวลภาพกิจกรรม

Portfolio เขียนให้ปัง

ผู้เข้าชม : 439 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 26/11/2560
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 26/11/2560
สถานที่ : ณ ลานกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หมายถึง สิ่งที่เก็บรวบรวมตัวอย่าง (Samples) หรือหลักฐาน
(Evidences) ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายาม ความถนัดของบุคคลหรือประเด็นที่ต้องจัดทำแฟ้มสะสมงานไว้อย่างเป็นระบบ

สำหรับแฟ้มสะสมงานนั้น เริ่มต้นขึ้นมาจากวงการอาชีพ เช่น สถาปัตยกรรม การโฆษณา การถ่ายภาพ และวรรณกรรม เป็นต้น โดยผู้ที่มีอาชีพเหล่านี้จะรวบรวมตัวอย่างผลงานที่ดีเด่นและน่าพอใจของตนเอาไว้ โดยงานที่รวบรวมไว้นั้นต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ หรือนายจ้างของตน ส่วนแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนนั้น เป็นการรวบรวมตัวอย่างผลงานที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอน ผลงานที่รวบรวมแสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสำเร็จในเรื่องต่างๆ ซึ่งในการรวบรวมผลงานดังกล่าว นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาและเกณฑ์การคัดเลือก เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ ตลอดจนมีโอกาสแสดงความรู้สึกต่อผลงานของตนเอง

                โดยแฟ้มสะสมงานถือเป็นสิ่งเก็บรวบรวมตัวอย่างหรือบางส่วนของหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางความสามารถของบุคคล เช่น ผลงานของนักเรียน นักศึกษาในรายวิชาที่เรียน ซึ่งจะต้องจัดไว้อย่างเป็นระบบ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นหรือที่กำลังจะจบและต้องไปสมัครงาน ซึ่งถือว่าแฟ้มสะสมผลงาน เป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตที่ต้องทำ เช่น ต้องนำเสนอเวลาสมัครงาน สัมภาษณ์งาน เป็นต้น ดังนั้น ก่อนจะลงมือทำควรศึกษาและจัดทำผลงานให้ดีเป็นระบบระเบียบ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการจัดการความรู้ที่มีให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพแฟ้มสะสมงานมีประโยชน์ในการแสดงหรือนำเสนอผลงานที่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง เพราะแฟ้มสะสมงานให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกว่าผลการทดสอบ การจัดทำแฟ้มต้องอาศัยความคิด ความรู้ ความอดทนวิจารณญาณ ความอุตสาหะ ทักษะต่างๆ และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายประการ

          รวมทั้งการศึกษาไทยในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากการสอบแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องใช้ คือแฟ้มสะสมงานหรือ Portfolio เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องช่วยยืนยันว่า นักเรียนที่เข้ามาสมัครนั้นมีความสนใจในคณะที่เข้ามาสมัครจริงๆหรือไม่ จึงทำให้Portfolioเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะต้องใช้สำหรับการศึกษาต่อในและเป็นการแนะนำตัวเองให้แก่คณะกรรมการได้เห็นว่ามีความสามารถทางด้านนี้มากน้อยแค่ไหน มีความสนใจในคณะที่สมัครเข้ามามากแค่ไหน โดยดูจากผลงานต่างๆ ที่อยู่ในแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งงานเหล่านี้บ่งบอกถึงทักษะทัศนคติความคิดสร้างสรรค์และบอกได้ว่ามีความเหมาะแก่การเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนั้นได้หรือไม่

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าเยาวชนให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้จัดโครงการ Portfolio เขียนให้ปังขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนที่ใช้ในการจัดทำPortfolio เรียนรู้เทคนิค วิธีการออกแบบ ฝึกฝนทักษะ ทฤษฎีและหลักการจัดวางองค์ประกอบด้านต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำ Portfolio ที่มีรูปแบบที่น่าสนใจและมีความสวยงาม ตลอดจนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงการประเมินค่าในผลงานของตนเอง รวมทั้งฝึกปฏิบัติการวางแผนอย่างเป็นระบบและตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้จากการเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกชิ้นงานที่จะสะสมในPortfolioของตนเอง

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved