ประมวลภาพกิจกรรม

Smart Kids Summer Camp ตอน ลานละเล่น

ผู้เข้าชม : 171 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 02/04/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 01/05/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี)

ค่าย Smart Kids Summer Camp ตอน ลานละเล่น

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล4(ธนวิถี) ได้จัดกิจกรรมค่ายภาคฤดูร้อนทุกปีในเดือนเมษายนช่วงเวลาที่เด็กๆนักเรียนปิดเทอมพอดีในปีนี้ ค่าย Smart Kids Summer Camp ตอน ลานละเล่น ประกอบไปด้วยค่าย 4 โครงการ ด้วยกัน ประกอบไปด้วย 

-โครงการ  Learn Eng. With fun เรียนทุกวันอังคาร-พุธตลอดเดือนตุลาคม เวลา 09.30-12.00 น. (วันที่ 2,3,9,10,16,17,23,24)  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) รับ 30 คน

-โครงการ เล่นผ้า ลงลาย เรียนทุกวันอังคาร-พุธ ตลอดเดือนเมษายน เวลา 13.00-15.30 น.  (วันที่ 9,10,16,17,23,24,30,1) ณ ลานกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) รับ 30 คน

-โครงการ ลอง –Do – Why – วิทย์ฯ เรียนทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม เวลา 09.30-12.00 น. (วันที่ 4,5,11,12,18,19,25,26)  ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) รับ 30 คน

-โครงการ  ลานศิลป์ฯ มวยไทย  เรียนทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ตลอดเดือนตุลาคม เวลา 13.00-15.30 น. (วันที่ 4,5,11,12,18,19,25,26) ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) รับ 30 คน 

โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

            สมัคร 1 โครงการ ค่าใช้จ่าย 150 บาท        (สมาชิกลดเหลือ 135 บาท)         

            สมัคร 2 โครงการ ค่าใช้จ่าย 300 บาท       (สมาชิกลดเหลือ 270 บาท)         

            สมัคร 3 โครงการ ค่าใช้จ่าย 450 บาท       (สมาชิกลดเหลือ 405 บาท)                     

สมัคร 4 โครงการ ค่าใช้จ่าย 500 บาท       (สมาชิกลดเหลือ 450 บาท)

โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน : Learn Eng. With fun

มีวัตถุประสงค์

          1.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการแปลเบื้องต้น

2.เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความชอบและความสนใจในรูปแบบที่สนุกและทันสมัยมากขึ้น

 

3.เพื่อฝึกทักษะให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่านและการแปลร่วมกัน ในลักษณะกิจกรรมเดี่ยวกิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่

-  โครงการ Learn Eng. With fun เรียนทุกวันอังคาร-พุธ ตลอดเดือนเมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. (วันที่ 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 เมษายน 2562) ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) วิทยากรโดยคุณฟาเดล สาแม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน

โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรม : เล่นผ้า ลงลาย

มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเขียนลวดลายบนลงพื้นผ้า ในการใช้สี เทคนิคการใช้สี และความเหมาะสมเป็นเอกลักษณ์ของผ้าแต่ละชนิด 

2.เพื่อสามารถออกแบบลวดลายบาติกให้สวยงาม มีความเหมาะสม ในการวางลวดลายบนผ้าบาติก และความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย

3.เพื่อเป็นสื่อให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการทำผ้าบาติกและหมัดย้อม มีการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ 

โครงการ เล่นผ้า ลงลาย เรียนทุกวันอังคาร-พุธ ตลอดเดือนเมษายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. (วันที่ 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 เมษายน 2562) ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) วิทยากรโดยคุณดุลฟิตรี เจ๊ะมะ และ คุณอานีซะ มิเดร์ ที่อยู่ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 

โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ลอง –Do – Why – วิทย์ฯ

 มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าและสืบค้นสิ่งต่าง ๆ และเรียนรู้วิทยศาสตร์ในรูปแบบใหม่

2.เพื่อให้เด็กได้ใช้กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงและฝึกการทดลองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

3.เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจและเจตคติของเด็กด้วยการค้นให้พบ

4.เพื่อช่วยให้เด็กค้นหาข้อมูลความรู้บางอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันและการสืบค้นของตัวเด็ก

 

 -  โครงการ ลอง –Do – Why – วิทย์ฯ ศุกร์ ตลอดเดือนเมษายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. (วันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 เมษายน 2562) ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) วิทยากรโดยคุณนารีมาลย์ โตะเจะ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และคุณอาลามีน แยนะ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต : ลานศิลป์ มวยไทย

มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ให้กับเด็กและเยาวชน

2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้นำความรู้ไปใช้เป็นศิลปะป้องกันตัวในอนาคต

3.เพื่อเป็นการรณรงค์และเผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

4.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

5.เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

 โครงการ ลานศิลป์ มวยไทย ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ตลอดเดือนเมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. (วันที่ 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 เมษายน 2562)  ณ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) วิทยากรโดยคุณสุรชัย สาแม อาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย และคุณอานันต์ เระสมสะ นักศึกษาชั้นปีที่5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 

 

 

เขียนข่าวโดย

นายซุลกีฟลี บูงาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved