ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน"เสน่ห์กัมปง A la champagne"

ผู้เข้าชม : 131 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 08/06/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 08/06/2562
สถานที่ : ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัดโครงการอบรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง A la champagne" ในวันเสาร์ที่8 เดือนมิถุนายน2 562 เวลา 09.30-15.30 น.ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) ได้วิทยากรโดยคุณประกาย หะยีวามิง ที่อยู่ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน ซึ่งอุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัดโครงการ อบรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง A la champagne"ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ เทคนิค ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของการถ่ายภาพและการพิมพ์ภาพให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้กระบวนการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือเผยแพร่การท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนำเสนอสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ และเป็นการต่อยอดส่งภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง A la campagne"

 

 

เขียนข่าวโดย

ซุลกีฟลี บูงาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved