ประมวลภาพกิจกรรม

Magic Science Show วิทยาศาสตร์เล่นใหญ่

ผู้เข้าชม : 563 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 29/01/2560
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 29/01/2560
สถานที่ : ณ ลานกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี)

Magic Science Show วิทยาศาสตร์เล่นใหญ่

 

 

 

ในวันอาทิตย์ ที่ 29 เดือน มกราคม 2560 เวลา. 09.30 น. – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการทำ Science Show วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ได้มีโรงเรียนในเขตเทศบาลและโรงเรียนนอกรอบได้มาร่วมทำกิจกรรมมากมายทำให้เด็กๆมีความสนุกและตื่นเต้นที่ได้มาเรียนการทำ Science Show ในรูปแบบต่างๆ

 

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะต้องให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดหลัก หลักการ กฎ และทฤษฎีต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ให้นักเรียนไดรับการพัฒนา ความคิดชั้นสูง มีกระบวนการศึกษาหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสื่อสารและการตัดสินใจ มีจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Mind) และร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์สิงแวดล้อม ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้จึงต้องเน้น ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นั่นคือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และให้การเรียนรู้เกิดขึ้น ที่ตัวนักเรียน ครูจึงต้องแสดงบทบาทในการอ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitators) มากกว่าเป็น ผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสร้างและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง

          การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ลักษณะหนึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบการสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ตื่นเต้น เร้ำใจ โดยยึดหลักการทางวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับการนำเสนอที่สนุกสนาน และสร้างความฉงนใหผู้ชม เกิดความคิดเกิด ความสงสัย อยากรู้อยากหาคำตอบ เพื่อดึงดูดความสนใจ และให้เกิดความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคน สามารถเข้าใจได้และสนุกสนานที่จะเรียนรู้อยากกลับไปศึกษาค้นคว้าจากการอ่านหนังสือ วิทยาศาสตร์แล้วทำ การทดลองในรูปแบบที่แตกต่างกันต่อไป ซึ่งสามารถได้จัดทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วนร่วม กิจกรรมตามความสามารถและความสนใจในการสื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจโดยเน้นการแสดงผสมผสานกับการสาธิตทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์นี้ ควรไดรับการส่งเสริมให้จัดขึ้นในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์หันมาสนใจและรักที่จะเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป เพื่อใหเข้าใจกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวชัดเจนขึ้น

อุทยานการเรียนรู้ยะลา โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี) จึงจัดโครงการ Magic Science Show  วิทยาศาสตร์เล่นใหญ่ เพื่อให้นักเรียนได้ดูการสาธิตการทดลอง Science Show ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายสามรถนำไปต่อยอดในการเรียนได้และต้องการปลูกฝังความรักและความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้นักเรียนทำการทดลองทางวิทยาศสตร์ฝึกกระบวนการคิด และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการพูดต่อหน้าสาธารณชนและฝึกการใช้ความสามารถพิเศษ

 

 

เขียนข่าวโดย

KhunLee

 

 

 

 

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved