Magazine Hit

ย้อนกลับ

บ้านและสวน

ปีที่ 42 ฉบับที่ 496 ธันวาคม 2560
ประจำเดือน มกราคม ปี 2561

    ทุกความรื่นรมย์ มีต้นไม้

คุณวิทย์-ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง แห่ง Little Tree เป็นเหมือนญาติสนิมของทีมงานเรามานาน แม้ว่าผู้เขียนจะได้ไปเยือนคาเฟ่ในสวนขนาด 4 ไร่ริมแม่น้ำท่าจีนของร้าน Little Tree อยู่หลายครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสเข้าไปชมความงามภายในบ้านหลังเก่าใต้ร่มเงาไม้ใหญ่แห่งนี้

 

บ้านต้นเต๊า วิีถีธรรมชาติ และชนบท

บ้านหลังนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ คุณเกด-ภัคธิมา วรศิริ ได้มาเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนคุณปอ-ชิติพัทธ์ วังยาว ก็สนใจธุรกิจข้าวอินทรีย์ จึงได้แวะมาที่ "บ้านบัว" หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพะเยา


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved