Recommended Book

ย้อนกลับ

คู่มือสัตว์และพืชชายหาด


ผู้แต่ง จักรกริช พวงแก้ว
เลขหมู่ 333.917.น11 ล.2
ประจำเดือน มีนาคม ปี 2561

  คู่มือสัตว์และพืชชายหาด ทำขึ้นเพื่อใช้จำแนกพันธุ์สัตว์และพืชที่พบเห็นได้ในบริเวณชายหาด ทั้งตามแนวน้ำขึ้นน้ำลงและตามแนวสันหาด เช่นบางตัวสามารถพบเห็นได้ง่ายๆ จึงต้องใช้การสังเกต  สัตว์ที่พบก็แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราจะได้รู้จักบ้านของสัตว์ประเภทนั้นๆ ได้และเด็กๆ ก็จะสนุกสนานกับการหาสัตว์และพืชตามโขดหิน ช่วงเวลาน้ำลง


Comment Facebook

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved