ตามติดกิจกรรม

อาสาอยากเล่า

ผู้เข้าชม : 92 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 01/03/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 29/12/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  หมายถึง  การกระทำหรือกิจกรรมเพื่อกระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเล่านิทาน การเล่าเรื่องหนังสือและการแสดงละคร เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจการอ่าน  จนกระทั่งเห็นความสำคัญและมีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาการอ่านจนมีความสามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านในการเรียนรู้และในชีวิตประจำวัน

จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง จิตแห่งการให้ โดยเต็มใจจะช่วยผู้อื่นโดยไม่คิดค่าตอบแทน ยอมสละเวลา และกำลังกายเพื่อกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงยังเป็นการฝึกฝนตนเองลดอัตตา คือ ลดความเป็นตัวตนของตนเองด้วย

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะช่วยให้เด็กสนใจและเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความอยากรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตและอยู่รอบๆ ตัวเราเองและมีผู้บันทึกไว้ด้วยตัวหนังสือในภาษาที่เผ่าพันธุ์นั้นๆ ประดิษฐ์ขึ้นใช้สื่อสาร เมื่อมีภาษาจึงเกิดการถ่ายทอดด้วยการใช้ขีดเขียน บันทึกและสอนจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆ ไป แต่บางคนเรียนอ่านยาก จำเป็นต้องอาศัยการแนะนำ สั่งสอน ด้วยกลวิธีที่หลากหลาย รวมทั้งต้องฝึกฝนตนเองด้วยให้ได้รับรสของการอ่าน เห็นประโยชน์ที่เกิดจากอ่าน จึงต้องมีการสร้างกิจกรรมการอ่านให้เกิดขึ้น

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) เห็นความสำคัญในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้จัด โครงการ อาสาอยากเล่า เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และความสนใจของตนเองในยามว่าง รู้จัก การจัดกิจกรรม เสียสละเวลา มีจิตอาสา แบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น แล้วสร้างความตระหนักให้เด็กเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการอ่าน และเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและแตกต่าง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการพึ่งตนเอง รวมถึงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

2.เพื่อส่งเสริมให้กับเยาวชนรู้จัก การจัดกิจกรรม เสียสละเวลา มีจิตอาสา แบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น

3.เพื่อพัฒนาความสนใจและรสนิยมในการอ่านให้กว้างขวางขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน สร้างความตระหนักให้เด็กเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการอ่าน

4.เพื่อให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและแตกต่าง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการพึ่งตนเอง รวมถึงการเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved