ประมวลภาพกิจกรรม

นานาเมนูนม

ผู้เข้าชม : 173 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 17/08/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 18/08/2562
สถานที่ : ลานกิจกรรม

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ได้จัดโครงการ นานาเมนู อบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 เดือน สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ลานกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) วิทยากรโดย อาจารย์ สุมีลา ขาเดร์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาการถนอมอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน  TKpark T.4 ได้ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้จัดอบรมการทำขนมและอาหารจากนม โครงการนานาเมนูนมขึ้นมา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านทักษะและด้านอาชีพในการทำขนม อาหารจากนม ให้แก่ประชาชนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเมนูนมจัดเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการทำอาหารจากนม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรณรงค์ส่งเสรมให้ผู้เข้าร่วมหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพและสามารถทําอาหารจากนมได้เอง โดยมีเมนู 6 เมนูด้วยกัน ดังนี้

1.เครปเย็น
2.เต้าฮวยนมสดฟรุตสลัด
3.โดนัทจิ๋ว
4.เอแครล์
5.สังขยาใบเตย
6.ต้มยำกุ้งน้ำข้น

เขียนข่าวโดย

ซุลกีฟลี บูงาComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved