ตามติดกิจกรรม

Start (วิทย์) why?

ผู้เข้าชม : 239 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 01/10/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 29/12/2562
สถานที่ : ลานกิจกรรม

โครงการ Start (วิทย์) why?  เรียนทุกอาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 น. ณ ลานกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) วิทยากรโดย นางสาวนารีมาลย์ โตะเจะ (ติวเตอร์) ที่อยู่ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าและสืบค้นสิ่งต่าง ๆ และเรียนรู้วิทยศาสตร์ในรูปแบบใหม่

2.เพื่อให้เด็กได้ใช้กระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงและฝึกการทดลองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

3.เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจและเจตคติของเด็กด้วยการค้นให้พบ

4.เพื่อช่วยให้เด็กค้นหาข้อมูลความรู้บางอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันและการสืบค้นของตัวเด็ก

5.เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางฝึกปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์และมีการทำงานร่วมกันในลักษณะกิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่

 

 Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved